Shoghi Effendi

Păzitorul Credinţei Bahá'í

Pentru a asigura că Revelaţia Sa îşi va atinge scopul de-a crea o lume unificată, precum și pentru a păstra unitatea comunității Bahá'í, Bahá'u'lláh l-a numit pe fiul Său cel mai mare, 'Abdu'l-Bahá, în calitate de Centru al Legământului Său și a prescris înființarea Casei Universale a Dreptății. La rândul său, Abdu'l-Bahá a stabilit principiile pentru funcționarea Casei Universale a Dreptății și a indicat că, după plecarea Sa, Bahá'í trebuie să se întoarcă către cel mai mare nepot al Său, Shoghi Effendi, pe care El l-a numit Păzitor al Credinţei Bahá'í.

Atât Casei Universale a Dreptății, cât şi Păzitorului le-au fost încredinţate să pună în practică principiile, să introducă în vigoare legi, să protejeze instituțiile și să adapteze Credinţa Bahá'í la cerințele unei societăți în continuă evoluție.

Timp de 36 de ani, cu o previziune, înțelepciune și un devotament remarcabil, Shoghi Effendi a cultivat în mod sistematic creşterea, a aprofundat înțelegerea și a consolidat unitatea comunității Bahá'í, care a devenit considerabil mai numeroasă, reflectând diversitatea întregii rase umane.

Sub îndrumarea lui Shoghi Effendi sistemul unic, proiectat de Bahá'u'lláh pentru administrarea afacerilor comunităţii, s-a desfăşurat rapid în întreaga lume. El a tradus scrierile Bahá'í în limba engleză, a amenajat centrul spiritual și administrativ al Credinței în Țara Sfântă. Prin mii de scrisori, trimise de El, a redat o înțelegere profundă asupra aspectului spiritual al civilizației și asupra dinamicii schimbării sociale, dezvăluind o viziune impresionantă a viitorului spre care înaintează omenirea.

Toți au fost uimiți de numărul mare al realizărilor și de caracterul conducerii Sale, care a generat într-o mică mână de oameni obișnuiți o tărie și o capacitate, de care ei înșiși nu au fost conştienţi…" 

David Hofman, scriitor și radioziarist

Чтобы гарантировать, что Его Откровение достигнет своей цели создания объединенного мира, – а также,чтобы сохранить единство общины бахаи, - Бахаулла назначил Своего старшего сына, Абдул-Баха, Центром Своего Завета и предписал учреждение Всемирного Дома Справедливости. В свою очередь, Абдул-Баха установил принципы для функционирования Всемирного Дома Справедливости и указал, что после Его ухода, бахаи должны обратиться к Его старшему внуку, Шоги Эффенди, которого Он назвал Хранителем Веры Бахаи.

Как Всемирному Дому Справедливости, так и Хранителю было поручено применять на практике принципы, вводить в силу законы, защищать институты и приводить Веру бахаи в соответствие с требованиями постоянно развивающегося общества.

В течение 36 лет, с поразительной предусмотрительностью, мудростью и преданностью Шоги Эффенди систематически взращивал рост, углублял понимание и укреплял единство общины бахаи, которая значительно росла, отражая разнообразие всей человеческой расы.

Под руководством Шоги Эффенди уникальная система, спроектированная Бахауллой для управления делами общины, стремительно развернулась по всему миру. Он перевел Писания бахаи на английский язык, благоустроил духовный и административный центр Веры на Святой Земле и посредством тысяч писем, начертанных им, дал глубочайшее понимание духовного аспекта цивилизации и динамики социальных изменений, раскрыв впечатляющее видение будущего, к которому движется человечество.

Все были поражены многочисленностью его достижений и характером его руководства, руководста, которое пробуждало в небольшой горстке обыкновенных людей силы и способности, о которых они и не подозревали…

Дэвид Хофман (David Hofman), писатель и радиожурналист

(+373) 76-74-76-17

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Вера Бахаи в Молдове