Fondurile credinței

Privilegiul unic

Generozitatea este inerentă sufletului uman și nu depinde de gradul de bogăție și sărăcie. Un suflet generos se dăruiește în permanență în slujba altora - sacrificându-și timpul, energia sau resursele materiale. Trebuie să ne amintim întotdeauna că sursa întregii bogății este Dumnezeu, Atotputernicul. El ne oferă mijloace de trai, El face posibil progresul nostru. Iar când donăm în Fonduri, cheltuim o parte din banii pe care El ne-a dat pentru Сauza Sa.

De aceea, donațiile către Fond nu sunt doar un semn de generozitate, ci sunt o generozitate spirituală și o responsabilitate personală uriașă. Shoghi Effendi a spus că "trebuie să fim ca o fântână, care dă în permanență tot ceea ce deține și care este complet reînnoită dintr-o sursă invizibilă".

Există o serie de fonduri Bahai, fiecare dintre acestea sprijinind Credința la un anumit nivel. Deci, avem fondul local, fondul național, fondul continental și un fond internațional.

Fiecare Bahá'í are privilegiul de a dona tuturor acestor fonduri, doar persoanele Bahá'í au dreptul să facă acest lucru. Contribuția la fond este voluntară, mai mult – este confidențială, adică rămâne între persoană și instituțiile Credinței; suma donațiilor nu este afișată. De asemenea, este interzisă practicarea multor religii atunci când credincioșii sunt presionați pentru a-i încuraja să contribuie la Fond. Instituțiile Credinței apelează la prieteni cu apeluri generale, le reamintesc importanța Fondului și discută cu ei nevoile financiare. Adesea, comunitatea însăși își stabilește scopul de a face o donație pentru o anumită sumă. Dar mărimea contribuțiilor individuale pentru credincioși nu este fixă. Credincioșilor li se oferă posibilitatea de a decide pentru ei înșiși, în conformitate cu înțelegerea principiilor Credinței, cât de mult pot dona în diverse fonfuri.

Ne putem întreba: "Dacă nimeni nu ne spune cât de mult ar trebui să donăm Fondului, atunci cum știm ce se așteaptă de la noi? Răspunsul la această întrebare este pe scurt: secretul sacrificiului. În credința Bahá’í, o monedă donată unui credincios cu mijloace limitate poate fi la fel de valoroasă ca o sumă semnificativă de bani contribuită de un credincios înstărit - valoarea contribuției este determinată de gradul de sacrificiu cu care a fost făcută. Desigur, nimeni nu poate judeca gradul de sacrificiu al altuia. Înainte de a decide cât să contribuie la Fond, fiecare dintre noi trebuie să simtă cu inima sa esența sacrificiului".

Trebuie să ne amintim că atunci când ne sacrificăm pentru Cauza lui Dumnezeu, nu îi facem lui Dumnezeu o favoare. El nu are nevoie de noi. Banii pe care îi donăm Fondului au rol de a construi o lume mai bună. Acesta este un mod de a ne îndeplini datoria față de societate. Jertfa este renunțarea la ceva mai mic în numele la ceva mai înalt. Sacrificiul doare, dar în realitate aduce bucurie și fericire adevărată.

Căci, până la urmă, nu contează atât mărimea donației, cât gradul de auto-negare la care trece persoana. Esența spirituală a jertfii, nu doar faptul donării, este ceea ce ar trebui să avem mereu în vedere...

Shoghi Effendi

...Donațiile noastre către nevoile Credinței sunt cea mai fiabilă cale de a elibera omenirea o dată pentru totdeauna de povara foamei și a sărăciei, căci numai cu instituirea Ordinului Mondial Bahá'u'lláh, Divin în esența sa, lumea poate să se ridice și să se încheie pentru totdeauna cu nevoie, frică, foamete, războaie etc. Cei care nu-s bahai nu poat face munca noastră pentru noi, de aceea, prima noastră datorie este să sprijinim activitățile care vizează distribuția Învățăturii, pentru că numai acest lucru va conduce lumea la vindecare.

Shoghi Effendi

Щедрость присуща человеческой душе, и она не зависит от степени богатства и бедности. Щедрая душа постоянно отдает себя служению другим - жертвуя своим временем, энергией или материальными ресурсами.Мы всегда должны помнить, что источник всего богатства - Бог, Всещедрый.Он обеспечивает нас средствами к существованию, Он делает возможным наш прогресс. И когда мы жертвуем в Фонд, мы тратим на Его Дело часть денег, которые Он нам дал.

Именно поэтому пожертвования в Фонд - это не просто знак щедрости, это духовная щедрость и огромная личная ответственность. Хранитель говорил, что «мы должны быть подобно фонтану, который постоянно отдает все, чем владеет, и постоянно пополняется из невидимого источника».

Существует целый ряд Фондов Бахаи, каждый из которых поддерживает деятельность Веры на определенном уровне. Так, у нас есть местный Фонд, национальный Фонд, континентальный Фонд и международный Фонд.

Каждый бахаи обладает привилегией жертвовать во все эти Фонды, причем только бахаи имеют право это делать. Вклад в Фонд — дело добровольное. Более того, это дело конфиденциальное, то есть оно остается между человеком и институтами Веры; сумма пожертвований не разглашается. Также запрещена обычная для многих религий практика, когда на верующих оказывается давление с целью побудить их делать вклады в Фонд. Институты Веры обращаются к друзьям с призывами общего характера, напоминают им о важности Фонда, обсуждают с ними финансовые потребности. Нередко сама община ставит перед собой цель сделать пожертвование на определенную сумму. Но размер индивидуальных вкладов для верующих не фиксируется, и денег у них не требуют. Верующим дана возможность самим решать, в соответствии со своим пониманием принципов Веры, сколько они могут пожертвовать в различные Фонды.

Мы можем спросить себя: «Если никто не говорит нам, сколько мы должны жертвовать в Фонд, то как же мы узнаем, чего от нас ожидают? » Ответ на этот вопрос заключен в двух словах: тайна жертвенности. В Вере Бахаи одна монета, пожертвованная верующим с ограниченными средствами, может оказаться столь же ценной, как и значительная сумма денег, внесенная состоятельным верующим,— ценность взноса определяется степенью жертвенности, с которой он сделан. Конечно, никто не может судить о степени жертвенности другого. Прежде чем решить, какую сумму вносить в Фонд, каждому из нас необходимо прочувствовать сердцем сущность жертвенности.

Мы должны помнить, что когда мы жертвуем ради Дела Божиего, мы не делаем Богу одолжения. Он не нуждается в нас. Деньги, которые мы жертвуем в Фонд, предназначены для построения лучшего мира. Это один из способов выполнить наш долг перед обществом. Жертвенность — отказ от чего-то низшего во имя чего-то высшего. Жертвенность причиняет боль, но в действительности приносит радость и истинное счастье.

Ибо в конце концов важен не столько размер пожертвования, сколько степень самоотречения, на которое идет человек. Духовная суть жертвы, а не просто факт пожертвования - вот что мы всегда должны иметь в виду...
Шоги Эффенди
... наши пожертвования на нужды Веры - самый надежный путь к тому, чтобы раз и навсегда освободить человечество от бремени голода и нищеты, ибо только с установлением Миропорядка Бахауллы, Божественного по своей сути, мир сможет воспрянуть и навсегда покончить с нуждой, страхом, голодом, войнами и т.п. Небахаи не могут сделать за нас нашу работу, поэтому наш первый долг - поддержать деятельность, направленную на распространение Учения, ибо только это приведет мир к исцелению
Шоги Эффенди

(+373) 76-74-76-17

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Вера Бахаи в Молдове