Casa Universală a Dreptăţii

Centru colectiv al societății

Casa Universală a Dreptății este organul suprem internațional de conducere al Credinței Bahá'í și centrul Legământului Lui Bahá'u'lláh în zilele noastre. Bahá'u'lláh a ordonat înființarea acestui Institut în cartea legilor - Kitab-i-Aqdas.

Casa Universală a Dreptății este o instituție care constă din nouă membri, aleși odată la cinci ani de către reprezentanții tuturor adunărilor naționale Bahá'í. Bahá'u'lláh a înzestrat Casa Universală a Dreptății cu puterea divină și autoritatea de-a influiența bunăstarea umanității, promovarea educației, pacea și prosperitatea la nivel mondial, precum și de a proteja demnitatea umană și de a păstra legile religiei. Casa Dreptății este responsabilă pentru aplicarea învățăturilor Bahá'í, în conformitate cu cerințele unei societăți în continuă evoluție, și prin urmare, are puterea de a adopta legi în situații care nu sunt reflectate în mod explicit în Textele sfinte ale Credinței.

De la prima Sa alegere în anul 1963, Casa Universală a Dreptății conduce comunitatea globală Bahá'í în dezvoltarea capacitaţii sale de-a participa la construirea unei civilizații prospere la nivel global. Îndrumarea sacră oferită de către Casa Universală a Dreptății asigură unitatea de gândire și acțiune a comunităţii Bahá'í care învață să aplice viziunea Lui Bahá'u'lláh despre pacea universală în realitate.

"Pentru că fiecare zi își are propriile sale griji, și că pentru fiecare grijă există o soluție adecvată, astfel de probleme sunt încredințate Casei Dreptății, pentru ca membrii săi să acționeze în conformitate cu nevoile și cerinţele timpului" – Bahá'u'lláh

Всемирный Дом Справедливости является международным управляющим советом Веры бахаи и центром Завета Бахауллы на сегодня. Бахаулла предписал создание этого института в Своей книге законов - Китаб-и-Агдас.

Всемирный Дом Справедливости является органом из девяти человек, избираемых каждые пять лет представителями всех национальных собраний бахаи. Бахаулла наделил Всемирный Дом Справедливости Божественной властью и полномочиями оказывать влияние на благосостояние человечества, продвижение образования, мира и глобального процветания, а также защищать достоинство человека и сохранять законы религии. Дом Справедливости ответственен за применение Учений Бахаи в соответствии с требованиями постоянно развивающегося общества и тем самым наделен властью издавать законы по вопросам, не отраженным явно в Святых текстах Веры.

Со времени его первого избрания в 1963 году Всемирный Дом Справедливости направляет мировую общину бахаи в развитии ее способности участвовать в построении процветающей глобальной цивилизации. Священное руководство, предлагаемое Всемирным Домом Справедливости, обеспечивает единство мысли и действия в общине бахаи, которая учится претворять видение Бахауллы о всеобщем мире в реальность.

(+373) 76-74-76-17

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Вера Бахаи в Молдове